FORGOT YOUR DETAILS?

نرم افزار کنترل تردد بایو استار

نرم افزار کنترل تردد بایو استار

نرم افزار BioStar یک نرم افزار جامع کنترل دسترسی و تردد مبتنی بر بسترTCP/IP  می باشد که میتوان مدیریت تردد های پرسنل و درگاه های تردد از جمله  گیت های تردد، پارکینگ، آسانسورها و تمام درهای الکترونیکی یک مجموعه را برای شما فراهم می نماید.

ویژگی های نرم افزار بایو استار

  • تعریف دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد در نرم افزار
  • ارتباط با دستگاه از طریق TCP/IP - RS232
  • انتقال کاربران به دستگاه های دیگر
  • تعریف چندین درب و ارتباط درب ها با دستگاه ها
  • تغییرات در تنظیمات دستگاه ها
  • تغییر firmware دستگاه های حضور وغیاب و کنترل تردد سوپریما
  • استفاده از بانک اطلاعاتی SQL Server
  • رمز گذاری به صورت SSL

پیکر بندی

بالا